Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Jej działalność reguluje Kodeks Spółek Handlowych.


 

Poniżej przedstawiono część przepisów dotyczących założenia spółki z .o.o.  stanowiące odpowiedzi na często zadawane pytania.

 1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa sta-nowi inaczej.

2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

3) Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

4) Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

5) Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

6) Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

7) Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych.

8) Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

9) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę za granicą, mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki tworzenia takich oddziałów lub przedstawicielstw określa odrębna ustawa.

10) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  •  przedmiot działalności spółki,
  •  wysokość kapitału zakładowego,
  •  czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  •  liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  •  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.