Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Jej działalność reguluje Kodeks Spółek Handlowych.


 

Poniżej przedstawiono część przepisów dotyczących założenia spółki z .o.o.  stanowiące odpowiedzi na często zadawane pytania.

 1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa sta-nowi inaczej.

2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

3) Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

4) Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

5) Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

6) Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

7) Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych.

8) Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

9) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę za granicą, mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki tworzenia takich oddziałów lub przedstawicielstw określa odrębna ustawa.

10) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  •  przedmiot działalności spółki,
  •  wysokość kapitału zakładowego,
  •  czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  •  liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  •  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more