Podatki w Polsce i ich wpływ na sektor biznesu

Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, podatek to ogólnie obowiązująca i niezwrotna regularna płatność, wykonywana przez osoby fizyczne i prawne do skarbu państwa. Podatek w Polsce płacony jest zarówno przez lokalnych mieszkańców, jak i cudzoziemców, którzy uzyskują dochody na terytorium kraju. Opierając się na danych z oficjalnej statystyki migracyjnej, z każdym rokiem liczba imigrantów biznesowych w Polsce wzrasta, co świadczy o sprzyjających warunkach gospodarczych do prowadzenia działalności gospodarczej. Często dla zagranicznych przedsiębiorców, elastyczność systemu podatkowego, staje się czynnikiem decydującym przy wyborze kraju prowadzenia biznesu. Polska oferuje przejrzysty i zrozumiały system rozliczeń podatkowych, który gwarantuje zagranicznym inwestorom uczciwą współpracę z państwem i wysokie, legalne dochody.

System opodatkowania w Polsce składa się z dwóch typów podatków – bezpośrednich  i pośrednich. 

  1. Pierwszy typ wpłacany jest bezpośrednio do organów podatkowych państwa przez każdego z podatników w trybie indywidualnym (czy to podatek za samochód, nieruchomość, od zysku itd.),

  2. Drugi typ podatku płacony jest automatycznie, ponieważ wartość większości towarów już je uwzględnia (na przykład, VAT uwzględniany jest w cenie produkcji). 

Dla przedstawicieli dużego i małego biznesu z krajów WNP, którzy zdecydowali się na otwarcie własnego interesu w Polsce, takie rozwiązanie posiada dużą zaletę, w postaci braku podwójnego opodatkowania. Jeśli pracujecie za granicą, w szczególności w Polsce, i płacicie podatek dochodowy, tak jak to przewidziano w ustawie, uwalniacie się od konieczności płacenia podatku od dochodu na terytorium rodzinnego kraju. 

Opodatkowanie w Polsce dzieli się na kilka rodzajów:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce wynosi 19% i obejmuje przedsiębiorców, którzy posiadają adres rejestrowy, bądź zarejestrowane przedsiębiorstwo na terytorium Polski. Okres rozliczeniowy wybierany jest przez osobę prawną - miesiąc, kwartał, a rok finansowy może zbiegać się z kalendarzowym i trwać do 18 miesięcy. Podatek od dochodu w Polsce może znacząco się zmniejszyć, jeśli firma zajmuje się dobroczynnością lub naukowo-technicznymi innowacjami, badaniami dla dobra kraju. Również, niektóre sektory gospodarki rolnej i leśnej zwolnione są z płacenia podatków. Podatki korporacyjne w Polsce dotyczą również osób prawnych. Są to podatki, które wpływają na dochody zagraniczne firm-rezydentów, a dokładniej na wszystkie źródła ich zarobku, włącznie z zagranicznymi. Firmy-nierezydenci płacą podatki tylko za źródła dochodu, znajdujące się bezpośrednio w Polsce. 

Podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy w Polsce dotyczy osób prawnych i fizycznych, którzy są założycielami firm. Dywidendy, które otrzymują zagraniczni inwestorzy są opodatkowane w wysokości 20% od źródła ich wypłaty, a także wypłaty dotyczące prawa autorskiego, częste są przypadki, gdy konwencja o uniknięciu podwójnego opodatkowania zmniejsza wysokość stawki do 5-15%. Ze względu na to, iż Polska jest uczestnikiem wielostronnego porozumienia o uniknięciu podwójnego opodatkowania, to dla większości firm zagranicznych podatek od dywidendy wynosi maksymalnie 15%. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce (PIT) dotyczy osób pracujących i otrzymujących dochód w formie pensji, lub podjęli działalność przedsiębiorczą (prywatną adwokacką, lekarską praktykę itd.). Prawo to dotyczy rezydentów i nierezydentów państwa. Tak jak i w innych krajach, podatek dochodowy w Polsce zależy od wielkości dochodu każdego płatnika podatku, im wyższe dochody, tym większy procent podatku.

Dochód roczny mniejszy niż 3091 zł jest zwolniony z podatku.

Aby uprościć system podatkowy w Polsce istnieją dwa progi podatkowe – jeśli wasz dochód roczny wyniósł poniżej 85528 zł, płacicie 18% podatku, jeśli wasz dochód przewyższa tą kwotę, to przechodzicie na wyższy próg i stawka podatkowa wynosi 32% (podatek progresywny).

Podatek od nieruchomości

Podatek od majątku nieruchomego (od nieruchomości) w Polsce płacony jest od takich rodzajów nieruchomości jak: działka gruntowa, oddzielnie stojący budynek lub jego część, a także budynki zagospodarowane pod działalność gospodarczą. Wysokość podatku ustanawiana jest przez miejscowe organy. Stawka podatku obliczana jest za metr kwadratowy i stawka ta nie może przekraczać stawki, zatwierdzonej przez Ministerstwo Finansów na bieżący rok.

Akcyza w Polsce 

Akcyza w Polsce należy do podatków pośrednich. Zawarta jest w cenie towarów i usług, i płacona jest przez konsumentów w momencie zakupu. Akcyzie podlegają  samochody, produkcja tytoniowa, alkohol,  energia elektryczna oraz wyroby elektryczne i ropopochodne. 

VAT w Polsce

Podatek VAT w Polsce (podatek od wartości dodanej towarów i usług), jak wspomniano wyżej, płacony jest automatycznie, podczas obsługiwania w sklepach i marketach, placówkach medycznych, kancelariach adwokackich itd. Czasami, w rzadkich przypadkach, wartość towaru nie zawiera podatku VAT i należy go uwzględniać podczas rozliczania końcowej wartości towaru czy usługi. Polski podatek VAT ma kilka stawek, które są uzależnione od rodzaju towaru czy też usługi:

  • 0% - produkcja eksportowa, społecznie ważne usługi (bankowe, lekarskie, pocztowe) itd.;
  • 5% - określone produkty spożywcze itd.;
  • 8% - przewozy pasażerskie, obsługa hotelowa, lekarstwa itd.;
  • 23% - podstawowa stawka podatkowa.

Jeśli jesteście przedsiębiorcami i prowadzicie działalność gospodarczą na terytorium Polski, wysokość podatku VAT, który był zawarty w cenie waszej produkcji w momencie jej sprzedaży, powinniście zapłacić do organów podatkowych Polski. 

W ramach obowiązującego prawodawstwa przewidziane są również przypadki, gdy osoby fizyczne i prawne są zwolnione z płacenia podatków, albo otrzymują ulgi podatkowe. Nabycie działki ziemskiej, mieszkania, lub jego budowa może istotnie wpłynąć na obniżenie podatku dochodowego, ponieważ jako podatnik ponosicie znaczne koszty finansowe. 

O indywidualne konsultacje, dotyczące systemu podatkowego w Polsce, prosimy zwrócić się do naszych specjalistów przez telefon, lub wysłać informację na adres e-mail, znajdujący się w zakładce Kontakty

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more