Zezwolenie na pobyt w Polsce – niuanse, które warto wziąć pod uwagę


 

Zezwolenie na pobyt jest dokumentem dającym cudzoziemcom możliwość pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, na który został on wydany.

W odróżnieniu od zezwolenia na pobyt czasowy zezwolenie na pobyt stały w Polsce daje prawo do przebywania na terytorium kraju na czas nieokreślony. Jest ono wydawane na dziesięć lat.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, imigrant musi uzasadnić swój związek z Polską. W tym celu powinien udokumentować swoją sytuację finansową – dostarczyć zaświadczenie o posiadanych nieruchomościach i wysokości dochodów wystarczającej na utrzymanie i leczenie członków rodziny, którzy będą mieszkać razem z nim i nie będą ubiegać się o pomoc społeczną. Dowodem stałego miejsca pobytu w kraju może być umowa kupna mieszkania, wynajmu mieszkania, biznesu lub zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej.

 

O zezwolenie na pobyt w Polsce mogą ubiegać się:

 • osoby, które są legalnie zatrudnione w kraju,
 • osoby, które mają oficjalnie zarejestrowaną firmę,
 • studenci i osoby odbywające staż w ramach programów UE,
 • mieszkańcy/rezydenci innych państw, którzy chcą przebywać z członkami rodzin,
 • ludzie, którzy wstępują w związek małżeński z obywatelami polskimi,
 • dzieci cudzoziemców oficjalnie przebywających na terytorium Polski,
 • studenci, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia lub kontynuacji nauki w szkołach wyższych lub na studiach podyplomowych,
 • pracownicy naukowi przebywający na terytorium państwa i zaangażowani w pracę badawczą w wyspecjalizowanych instytucjach,
 • kreatywni ludzie z osiągnięciami, którzy zaczynają pracę w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kapłani lub osoby pełniące funkcje w społecznościach religijnych i kościołach.
 •  

Rezydent innego państwa może uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce w następujących przypadkach:

 • jest dzieckiem obcokrajowca, który posiada zezwolenie na pobyt stały,
 • ma polskie pochodzenie,
 • jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski od co najmniej trzech lat i w ciągu ostatnich dwóch lat stale przebywał w Polsce,
 • przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt przebywał w kraju legalnie co najmniej od pięciu lat,
 • posiada Kartę Polaka,
 • otrzymał azyl polityczny lub religijny.
 •  
 

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce należy złożyć:

 • wniosek o zezwolenie na pobyt i jego kserokopię,
 • kolorowe zdjęcia wysokiej jakości,
 • aktualny paszport i kserokopie wszystkich zapełnionych stron,
 • akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski,
 • zaświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań wobec urzędów wydane przez organy podatkowe w miejscu ostatniego zamieszkania,
 • dokumenty potwierdzające zameldowanie w Polsce,
 • inne dokumenty będące podstawą do uzyskania zezwolenia na pobyt.
 •  

Jednym z najbardziej aktualnych zagadnień wśród imigrantów pozostaje pytanie, czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce w przypadku kupna nieruchomości oraz jakie korzyści daje posiadanie nieruchomości. Kupno nieruchomości samo w sobie nie daje obcokrajowcom żadnych dodatkowych uprawnień.

W przypadku, gdy została kupiona nieruchomość komercyjna od osoby prawnej dla potrzeb prowadzenia swojego biznesu w Polsce, może się to przysłużyć uzyskaniu zezwolenia na pobyt.

Jeśli Państwa nieruchomość będzie pracować na rzecz polskiej gospodarki, może się to przyczynić do pewnych ulg ze strony państwa. Ponadto kupno nieruchomości w Polsce pozwala uniknąć rezerwowania hoteli w przypadku przyjazdu do kraju w celu załatwienia wszystkich formalności, a jeśli będą się Państwo starać o długoterminową wizę, pozwoli to na zameldowanie we własnym mieszkaniu, co również pozytywnie wpłynie na uzyskanie zezwolenia na pobyt.

Na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy urzędnicy mają do dwóch miesięcy, a w przypadku zezwolenia na pobyt stały – do trzech miesięcy. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat całej procedury oraz kosztów zapraszamy do kontaktu z doradcami Oruga Group.


Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza „online”.

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more