Zezwolenie na pobyt w Polsce – niuanse, które warto wziąć pod uwagę


 

Zezwolenie na pobyt jest dokumentem dającym cudzoziemcom możliwość pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, na który został on wydany.

W odróżnieniu od zezwolenia na pobyt czasowy zezwolenie na pobyt stały w Polsce daje prawo do przebywania na terytorium kraju na czas nieokreślony. Jest ono wydawane na dziesięć lat.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, imigrant musi uzasadnić swój związek z Polską. W tym celu powinien udokumentować swoją sytuację finansową – dostarczyć zaświadczenie o posiadanych nieruchomościach i wysokości dochodów wystarczającej na utrzymanie i leczenie członków rodziny, którzy będą mieszkać razem z nim i nie będą ubiegać się o pomoc społeczną. Dowodem stałego miejsca pobytu w kraju może być umowa kupna mieszkania, wynajmu mieszkania, biznesu lub zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej.

 

O zezwolenie na pobyt w Polsce mogą ubiegać się:

 • osoby, które są legalnie zatrudnione w kraju,
 • osoby, które mają oficjalnie zarejestrowaną firmę,
 • studenci i osoby odbywające staż w ramach programów UE,
 • mieszkańcy/rezydenci innych państw, którzy chcą przebywać z członkami rodzin,
 • ludzie, którzy wstępują w związek małżeński z obywatelami polskimi,
 • dzieci cudzoziemców oficjalnie przebywających na terytorium Polski,
 • studenci, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia lub kontynuacji nauki w szkołach wyższych lub na studiach podyplomowych,
 • pracownicy naukowi przebywający na terytorium państwa i zaangażowani w pracę badawczą w wyspecjalizowanych instytucjach,
 • kreatywni ludzie z osiągnięciami, którzy zaczynają pracę w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kapłani lub osoby pełniące funkcje w społecznościach religijnych i kościołach.
 •  

Rezydent innego państwa może uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce w następujących przypadkach:

 • jest dzieckiem obcokrajowca, który posiada zezwolenie na pobyt stały,
 • ma polskie pochodzenie,
 • jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski od co najmniej trzech lat i w ciągu ostatnich dwóch lat stale przebywał w Polsce,
 • przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt przebywał w kraju legalnie co najmniej od pięciu lat,
 • posiada Kartę Polaka,
 • otrzymał azyl polityczny lub religijny.
 •  
 

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce należy złożyć:

 • wniosek o zezwolenie na pobyt i jego kserokopię,
 • kolorowe zdjęcia wysokiej jakości,
 • aktualny paszport i kserokopie wszystkich zapełnionych stron,
 • akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski,
 • zaświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań wobec urzędów wydane przez organy podatkowe w miejscu ostatniego zamieszkania,
 • dokumenty potwierdzające zameldowanie w Polsce,
 • inne dokumenty będące podstawą do uzyskania zezwolenia na pobyt.
 •  

Jednym z najbardziej aktualnych zagadnień wśród imigrantów pozostaje pytanie, czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce w przypadku kupna nieruchomości oraz jakie korzyści daje posiadanie nieruchomości. Kupno nieruchomości samo w sobie nie daje obcokrajowcom żadnych dodatkowych uprawnień.

W przypadku, gdy została kupiona nieruchomość komercyjna od osoby prawnej dla potrzeb prowadzenia swojego biznesu w Polsce, może się to przysłużyć uzyskaniu zezwolenia na pobyt.

Jeśli Państwa nieruchomość będzie pracować na rzecz polskiej gospodarki, może się to przyczynić do pewnych ulg ze strony państwa. Ponadto kupno nieruchomości w Polsce pozwala uniknąć rezerwowania hoteli w przypadku przyjazdu do kraju w celu załatwienia wszystkich formalności, a jeśli będą się Państwo starać o długoterminową wizę, pozwoli to na zameldowanie we własnym mieszkaniu, co również pozytywnie wpłynie na uzyskanie zezwolenia na pobyt.

Na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy urzędnicy mają do dwóch miesięcy, a w przypadku zezwolenia na pobyt stały – do trzech miesięcy. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat całej procedury oraz kosztów zapraszamy do kontaktu z doradcami Oruga Group.


Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza „online”.