Jakie korzyści wynikają z zakupu nieruchomości w Polsce?

W swoich poprzednich artykułach szczegółowo opowiadaliśmy Państwu o tym, jakie ulgi posiada obcokrajowiec, nabywający biznes w Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Państwem tym, jakie możliwości może otworzyć zakup na terytorium Polski nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej. 

W celu pomyślnego przebiegu procesu imigracji i osiągnięcia zamierzonych celów, należy przede wszystkim jasno je sformułować. Czy chcą Państwo nabyć nieruchomość za granicą jedynie w celu własnego użytku, czy też planują Państwo w przyszłości tam się osiedlić, założyć biznes i stać się pełnoprawnym obywatelem Polski – to właśnie Państwa plany na przyszłość powinny determinować plan teraźniejszych działań. 

Polska jest współcześnie europejskim państwem, posiadającym rozbudowaną infrastrukturę i stabilną gospodarkę. Właśnie dlatego zakup nieruchomości w RP będzie wspaniałą inwestycją dla tych, którzy nie są jeszcze przygotowani do założenia własnej działalności i prowadzenia pełnowartościowego, aktywnie działającego biznesu. Pasywny dochód, który zostanie Państwu zapewniony poprzez taki zakup, jest oczywisty – po pierwsze, nieruchomość można wynająć, po drugie, przy jej odsprzedaży będą mogli Państwo zarobić, gdyż ceny nieruchomości rosną z roku na rok.

5 powodów, dla których warto rozważyć zakup właśnie polskiej nieruchomości:

tolerancyjny stosunek państwa do imigrantów

przyjazny i elastyczny system opodatkowania

stosunkowo niewysoka średnia cena nieruchomości

bliskość terytorialna

podobieństwo tradycji i wartości kulturowych

Inwestycja w nieruchomości zawsze jest ekonomicznie uzasadnionym posunięciem, szczególnie w przypadku stabilnego państwa, któremu nie zagraża kryzys czy też bankructwo. Polski rynek nieruchomości jest pewnym gruntem dla inwestycji kapitału miedzy innymi z uwagi na fakt, iż członkostwo w UE automatycznie gwarantuje przewidywalny kierunek rozwoju państwa i sprzyja umocnieniu jego pozycji na międzynarodowym rynku nieruchomości.

Jednak bez względu na wyżej wymienione zalety, należy pamiętać, że sam w sobie zakup nieruchomości w Polsce nie jest dla jej właściciela podstawą do wyrobienia tymczasowej karty pobytu w RP, ale przy złożeniu dokumentów na jej otrzymanie, posiadanie nieruchomości rozpatrywane jest jako dodatkowy atut.

Poniżej przyjrzymy się dokładnie temu, kto ma prawo do nabycia nieruchomości w Polsce.

Procedura zakupu nieruchomości w Polsce przez osoby, niebędące rezydentami Unii Europejskiej, jest regulowana kilkoma ustawami. Najbardziej istotną jest Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców z dnia 24.03.1920 roku. Na jej podstawie obcokrajowiec musi otrzymać specjalny dokument (zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych), który daje prawa do własności i wieczystego użytkowania nieruchomości. 

Przypadki, w których wyżej wymienione zezwolenie nie jest wymagane:

nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego przez obywatela obcego państwa

nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego

nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata

nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat 

nabycie przez polskie przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym na jego cele statutowe nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast 

W pozostałych przypadkach nabycia nieruchomości muszą Państwo otrzymać zezwolenie, wydane przez Departament Pozwoleń i Koncesji MSW Polski.  Jest to decyzja administracyjna, wydawana na podstawie złożonego przez Państwa wniosku. Oprócz niezbędnych danych osobowych, we wniosku należy podać całą informację o nabywanej nieruchomości, z objaśnieniem przyczyn i celów zakupu, potwierdzić swoje przywiązanie do Polski i tym samym przekonać organy kontrolujące RP o zasadności swojego zakupu. 

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju i wielkości będą Państwa „zakupy” i inwestycje w Europie, niewątpliwie będą one pierwszym krokiem w kierunku stabilnej przyszłości. Gdyż to właśnie stabilność jest najważniejszym i najbardziej przekonującym czynnikiem, dającym pewność jutra.     

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more