Jakie korzyści wynikają z zakupu nieruchomości w Polsce?

W swoich poprzednich artykułach szczegółowo opowiadaliśmy Państwu o tym, jakie ulgi posiada obcokrajowiec, nabywający biznes w Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Państwem tym, jakie możliwości może otworzyć zakup na terytorium Polski nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej. 

W celu pomyślnego przebiegu procesu imigracji i osiągnięcia zamierzonych celów, należy przede wszystkim jasno je sformułować. Czy chcą Państwo nabyć nieruchomość za granicą jedynie w celu własnego użytku, czy też planują Państwo w przyszłości tam się osiedlić, założyć biznes i stać się pełnoprawnym obywatelem Polski – to właśnie Państwa plany na przyszłość powinny determinować plan teraźniejszych działań. 

Polska jest współcześnie europejskim państwem, posiadającym rozbudowaną infrastrukturę i stabilną gospodarkę. Właśnie dlatego zakup nieruchomości w RP będzie wspaniałą inwestycją dla tych, którzy nie są jeszcze przygotowani do założenia własnej działalności i prowadzenia pełnowartościowego, aktywnie działającego biznesu. Pasywny dochód, który zostanie Państwu zapewniony poprzez taki zakup, jest oczywisty – po pierwsze, nieruchomość można wynająć, po drugie, przy jej odsprzedaży będą mogli Państwo zarobić, gdyż ceny nieruchomości rosną z roku na rok.

5 powodów, dla których warto rozważyć zakup właśnie polskiej nieruchomości:

tolerancyjny stosunek państwa do imigrantów

przyjazny i elastyczny system opodatkowania

stosunkowo niewysoka średnia cena nieruchomości

bliskość terytorialna

podobieństwo tradycji i wartości kulturowych

Inwestycja w nieruchomości zawsze jest ekonomicznie uzasadnionym posunięciem, szczególnie w przypadku stabilnego państwa, któremu nie zagraża kryzys czy też bankructwo. Polski rynek nieruchomości jest pewnym gruntem dla inwestycji kapitału miedzy innymi z uwagi na fakt, iż członkostwo w UE automatycznie gwarantuje przewidywalny kierunek rozwoju państwa i sprzyja umocnieniu jego pozycji na międzynarodowym rynku nieruchomości.

Jednak bez względu na wyżej wymienione zalety, należy pamiętać, że sam w sobie zakup nieruchomości w Polsce nie jest dla jej właściciela podstawą do wyrobienia tymczasowej karty pobytu w RP, ale przy złożeniu dokumentów na jej otrzymanie, posiadanie nieruchomości rozpatrywane jest jako dodatkowy atut.

Poniżej przyjrzymy się dokładnie temu, kto ma prawo do nabycia nieruchomości w Polsce.

Procedura zakupu nieruchomości w Polsce przez osoby, niebędące rezydentami Unii Europejskiej, jest regulowana kilkoma ustawami. Najbardziej istotną jest Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców z dnia 24.03.1920 roku. Na jej podstawie obcokrajowiec musi otrzymać specjalny dokument (zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych), który daje prawa do własności i wieczystego użytkowania nieruchomości. 

Przypadki, w których wyżej wymienione zezwolenie nie jest wymagane:

nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego przez obywatela obcego państwa

nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego

nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata

nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat 

nabycie przez polskie przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym na jego cele statutowe nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast 

W pozostałych przypadkach nabycia nieruchomości muszą Państwo otrzymać zezwolenie, wydane przez Departament Pozwoleń i Koncesji MSW Polski.  Jest to decyzja administracyjna, wydawana na podstawie złożonego przez Państwa wniosku. Oprócz niezbędnych danych osobowych, we wniosku należy podać całą informację o nabywanej nieruchomości, z objaśnieniem przyczyn i celów zakupu, potwierdzić swoje przywiązanie do Polski i tym samym przekonać organy kontrolujące RP o zasadności swojego zakupu. 

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju i wielkości będą Państwa „zakupy” i inwestycje w Europie, niewątpliwie będą one pierwszym krokiem w kierunku stabilnej przyszłości. Gdyż to właśnie stabilność jest najważniejszym i najbardziej przekonującym czynnikiem, dającym pewność jutra.