Zezwolenia na pobyt w Polsce: perspektywy i warunki


 

Zezwolenie na pobyt w Polsce (Karta Rezydenta) – dokument, który legalizuje pobyt czasowy cudzoziemców na terytorium kraju, służy jako potwierdzenie ich tożsamości i pozwolenie na wielokrotne przekraczanie granicy (zamiast wizy).

Zezwolenie na pobyt w Polsce może otrzymać określona kategoria zagranicznych obywateli, są to głównie ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, lub biznesową aktywność na terytorium Polski, a także ci, którzy zdobywają wykształcenie na polskich uczelniach. Powodem wydania Karty Rezydenta może stać się również małżeństwo z obywatelem Polski, albo więzy krwi. Rzadziej, raczej jako wyjątek, zezwolenie wydawane jest badaczom naukowym, duchownym, działaczom kulturalnym, sportowcom, którzy dzięki swoim zasługom, stanowią szczególną wartość dla kraju.

Należy podkreślić, że, aby uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec powinien zbudować jakieś związki z Polską, oprócz tego powinien być finansowo niezależny, ponieważ jeśli do Polski wraz z nim przeprowadzą się członkowie rodziny, powinien udowodnić, że będzie w stanie utrzymać ją, bez zwracania się o pomoc socjalną. 

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce wydawany jest obcokrajowcom, którzy:

 • są Polakami z pochodzenia;
 • są dziećmi cudzoziemców z polską kartą rezydenta;
 • są w związku małżeńskim z polskim obywatelem/obywatelką od co najmniej trzech lat, w tym przebywają w Polsce od co najmniej dwóch lat;
 • mieszkają nieprzerwanie w kraju od pięciu lat (udokumentowane);
 • posiadają Kartę Polaka.

Przy zachowaniu wszystkich powyższych warunków, status Karty Rezydenta można przedłużać co roku, lub jednorazowo na dłuższy okres czasu. Zarówno dla Białorusinów jak i obywateli innych krajów, Kartę Rezydenta w Polsce wydaje się tylko wtedy, jeśli w posiadaniu jest dokument, pozwalający na pobyt legalny w kraju i od tego zależy okres jego ważności (na okres nauki, stażu, pracy itd.).

Jak otrzymać zezwolenie na pobyt w Polsce z Oruga Group

Jeśli nie wiedzą Państwo jak samodzielnie otrzymać zezwolenie na pobyt w Polsce, możecie zwrócić się o pomoc do przedstawicieli centrum imigracyjnego Oruga Group. Poznając Państwa dane, możemy dokładnie określić wasze szanse na otrzymanie zezwolenia i zaproponować efektywne rozwiązanie tego problemu. Pomożemy prawidłowo przygotować dokumenty i weźmiemy na siebie całą organizację, Państwo dostarczą nam jedynie informacje o sobie i swoich planach w Polsce. 

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt w Polsce, obywatel Białorusi, a także inny mieszkaniec krajów WNP, powinien przygotować:

 • Kolorowe zdjęcia wysokiej jakości
 • Ważny paszport + kopie stron z danymi osobowymi
 • Przetłumaczony na język polski akt urodzenia
 • Zaświadczenie od organów podatkowych o braku zadłużenia
 • Rejestrację w Polsce
 • Inne dokumenty, które potwierdzają  celowość otrzymania zezwolenia na pobyt w Polsce.

Dzięki sieci przedstawicielstw Oruga Group, mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje, dotyczące emigracji, łącznie z problemem, jak uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w trybie konsultacji na odległość, lub bezpośrednio w naszym biurze w Warszawie. 

Terminy i cena otrzymania zezwolenia na pobyt w Polsce:

Wydanie zezwolenia na pobyt w Polsce (Kartę Rezydenta) trwa od dwóch do czterech miesięcy.

Koszt realizacji czasowego zezwolenia na pobyt w Polsce – na zapyanie 

Wydanie zezwolenia na pobyt stały w Polsce trwa od czterech  do sześciu miesięcy

Koszt realizacji zezwolenia na pobyt stały – na zapyanie 

Termin wydania zezwoleń na pobyt czasowy i stały może zostać przyspieszony bądź wydłużony, w zależności od podstawy wydania i dostarczonych dokumentów do urzędu ds. cudzoziemców.

Aktualnych informacji o realizacji zezwolenia na pobyt w Polsce udzielą Państwu nasi specjaliści.

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more