Koncesje, zezwolenia i licencje w Polsce o dowolnym poziomie trudności i dla wszystkich rodzajów działalności


W Polsce istnieje ponad trzysta rodzajów działalności wymagających posiadania licencji, zezwolenia lub koncesji. Liczba ta jest znacznie wyższa niż w innych krajach UE, w związku z czym ustawodawstwo Polski dąży do tego, aby maksymalnie skrócić listę działalności, które wymagają uzyskania licencji, i pozostawić wyłącznie te, które naprawdę wymagają kontroli ze strony państwa.

Na początku 2014 roku weszła w życie ustawa częściowo i całkowicie deregulująca niektóre rodzaje działalności      w Polsce, zwalniająca z konieczności uzyskania licencji zawodowej pośredników nieruchomości, osoby prowadzące działalność księgową i in. Nadal pozostało jednak jeszcze wiele rodzajów działalności, które wymagają ich uzyskania.

Nasza firma skupia się na całościowym podejściu i ułatwieniu naszym klientom prowadzenia działalności, w związku z czym oferujemy Państwu kompleksową usługę w zakresie uzyskania licencji w Polsce na wszystkich poziomach zaawansowania i w różnych branżach.

W cenę usługi wchodzą:

  • udzielenie informacji o konieczności posiadania licencji w Polsce,
  •  udzielanie informacji na temat terminów i warunków uzyskania licencji (np: wymagany niezbędny personel, środki na rachunku firmowym itp.),
  •  przygotowanie kompletu dokumentów,
  •  reprezentowanie klienta przed wszystkim organami administracji państwowej,
  •   uzyskanie niezbędnych do uzyskania licencji zaświadczeń w organach państwowych oraz organach samorządu,
  •  dokonanie opłat,
  •  usługi doradcze,
  •  udzielanie informacji na każdym etapie procedury.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kosztów usług, wymagań i terminów uzyskania licencji, należy wysłać zapytanie na wskazany adres e-mail: info@orugagroup.com lub na adres e-mail podany w kontaktach.

Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego

05 Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego 

05.1 Wydobywanie węgla kamiennego 
05.10 Wydobywanie węgla kamiennego 
05.2 Wydobywanie węgla brunatnego 
05.20 Wydobywanie węgla brunatnego

Produkcja i sprzedaż broni, amunicji, wojskowych i policyjnych technologii

 

25.40 Produkcja broni i amunicji

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

 

35. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel

 

Ochrona osób i mienia

80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.10 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Nadawanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

60.1 Nadawanie programów radiofonicznych

60.1 Nadawanie programów radiofonicznych

60.2 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Transport lotniczy 

51. Transport lotniczy

51.1 Transport lotniczy pasażerski

51.10 Transport lotniczy pasażerski

51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

51.21 Transport lotniczy towarów

51.22 Transport kosmiczny

Licencje

 

Transport krajowy i międzynarodowy

49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski

49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32 Działalność taksówek osobowych

49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.41 Transport drogowy towarów

49.42 Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 

Transport kolejowy

49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.2 Transport kolejowy towarów

49.20 Transport kolejowy towarów

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych

47.25 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.34 przedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

Organizacja lub prowadzenie gier hazardowych

 

 

92. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Zbieranie odpadów komunalnych i zarządzanie odpadami (zbieranie, transport, odzysk i utylizacja odpadów oraz kontrola nad takimi procesami)

38. Zbieranie, przetwarzanie, unieszkodliwianie odpadów; utylizacja odpadów 

38.1 Zbieranie odpadów

38.11 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12 Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.21 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.3 Odzysk surowców

38.31 Demontaż wyrobów zużytych

38.32 Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Praktyka lekarska

86 Opieka zdrowotna

86.1 Działalność szpitali

86.10 Działalność szpitali

86.2 Praktyka lekarska

86.21 Praktyka lekarska ogólna

86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23 Praktyka lekarska dentystyczna

86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

 

Działalność maklerska, działalność związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.12 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Fundusze emerytalne

65.3 Działalność funduszy emerytalnych

65.3 Działalność funduszy emerytalnych

Działalność banków lub instytucji udzielających kredytów

64. Finansowa działalność usługa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.1 Pośrednictwo pieniężne

64.11 Działalność banku centralnego

64.19 Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.2 Działalność holdingów finansowych

64.20 Działalność holdingów finansowych

64.3 Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.30 Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.91 Leasing finansowy

64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

Działalność związana z turystyką

79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie turystyki

79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych

 

 

Świadczenie usług związanych z zatrudnieniem

78. Działalność związana z zatrudnieniem

78.1 Działalność agencji pracy

78.10 Działalność agencji pracy

78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej

78.20 Działalność agencji pracy tymczasowej

78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Produkcja napojów

11 Produkcja napojów

11.0 Produkcja napojów

11.1 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

11.02 Produkcja win gronowych

11.03 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

11.04 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

11.05 Produkcja piwa

11.06 Produkcja słodu

11.07 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

 

Produkcja wyrobów tytoniowych

12 Produkcja wyrobów tytoniowych

12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych

12.00 Produkcja wyrobów tytoniowych

Praktyka lekarska, stomatologiczna, akuszerska

86 Opieka zdrowotna

86.1 Działalność szpitali

86.10 Działalność szpitali

86.2 Praktyka lekarska

86.21 Praktyka lekarska ogólna

86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23 Praktyka lekarska dentystyczna

86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

Działalność stacji kontroli pojazdów

33.17 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Kursy jazdy i kursy doskonalenia umiejętności jazdy

85.53 Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Operacje wymiany walut

64.19 Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Świadczenie usług detektywistycznych

80.3 Działalność detektywistyczna

80.30 Działalność detektywistyczna

Świadczenie usług pocztowych

53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych

53.10 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych

Działalność weterynaryjna

75. Działalność weterynaryjna

75.0 Działalność weterynaryjna

75.00 Działalność weterynaryjna

Adwokat

Radca prawny

69.1 Działalność prawnicza

69.10 Działalność prawnicza

Usługi audytorskie

69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

69.20 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more